fbpx

Vilkår

Sist oppdatert 14. juli 2022 – Gjelder for kunden etter at abonnement er aktivert.

1. Avtalens omfang

Avtalen gir kunden tilgang til og rett til å bruke tjenestene fra Utleieappen AS så lenge avtaleperioden varer, og med de funksjonalitetene som Utleieappen til enhver tid har.

Utleieappen kan lastes ned til iOS og Android eller eventuelt brukes i en nettleser på kundens enhet. Kunden får tilgang til Utleieappen ved å laste ned Utleieappen eller ved å logge inn på www.utleieappen.no med et eget brukernavn og passord. Utleieappen beholder alle rettigheter til alle funksjoner som Utleieappen består av. Kunden tildeles ingen lisens eller bruksrett utover det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen. Avtalen innebærer at kunden skal ha rett til å motta brukerstøtte, slik det er definert under punkt 6 av denne avtalen.

Ved å bruke Utleieappen aksepterer brukeren at all dialog vil gå via elektroniske meldingstjenester eller epost om ikke annet er avtalt mellom partene.

1.1 Gratis prøveperiode
Når du registrerer hos Utleieappen vil du ha en 30 dagers gratis prøveperiode på Utleieappen. Noen av tjenestene levert av Utleieappen kan ha ekstra kostnader som betales pr bruk. Kunden kan alltid generere en gratis digital leiekontrakt ved bruk av Utleieappen. Bilagsføring og innsendelse av skjema til Skatteetaten krever et betalt abonnement på Utleieappen.

1.2 Definisjoner
«Avtaledato» er datoen Kunden betaler for eller benytter Tjenesten. Fra denne datoen er dere vår kunde og vi vil aktivere Tjenesten for dere uten unødvendige forsinkelser.

«Avtaleperioden» er den gjeldende avtaleperioden.

“Abonnementsplan” er navnet på planen som hver enkelt bruker registrerer seg for.

«Abonnementsavgift» er hele beløpet du belastes for å bruke Utleieappen i henhold til ditt abonnementsplan.

“Betalende kunder” er brukere av Utleieappen som har et løpende betalt abonnement.

“Datasubjekter” er kundens (Behandlingsansvarlige) egne brukere som beskrevet i punkt 9.

“Gratis brukere” er brukere av Utleieappem som ikke har et aktivt betalt abonnement.

«Kunde» er en person som bruker, bestiller og/eller betaler for Utleieappen.

“Tredjepartstjenester” er tjenester som leveres av og/eller kan kjøpes eller bestilles fra eksterne leverandører via Utleieappen. Utleieappen er ingen part i avtalen mellom kunden og leverandøren av tredjepartstjenester. Kunden har selv ansvar for å sette seg inn i vilkårene for tjenester levert av tredjeparter.

2. Avtalevilkår
Avtalen er en løpende avtale som løper til den blir sagt opp av en av partene i henhold til bestemmelsene i punkt 13. Bruk av, bestilling av eller betaling av en tjenestene innebærer en juridisk bindende avtale mellom kunden og Utleieappen.

3. Begrenset bruk
Retten til bruk av Utleieappen er begrenset til en bruker pr abonnement.

Brukerne skal bare være kunden selv, fullmektige eller konsulenter som utfører tjenester for kunden i henhold til en annen avtale. Brukerne må forplikte seg til å overholde disse betingelsene. Kunden må forplikte seg til ikke å gi andre tilgang til Utleieappen eller dokumentasjonen, enten direkte eller indirekte, på andre måter enn det som uttrykkelig følger av avtalen.

Kunden kan bare bruke Utleieappen til kundens interne formål om ikke annet er avtalt. Kunden forplikter seg til å bruke Utleieappen i henhold til gjeldende lover og regler, tillatelser og kravene i denne avtalen. Kunden er ansvarlig for alle data, alt materiale og informasjon som kunden behandler ved hjelp av Utleieappen. Kunden må ikke lagre materiale som inneholder programvarevirus og lignende skadelig programkode, script, filer eller programmer. Kunden må ikke prøve å skaffe seg uautorisert tilgang til Utleieappen eller tilknyttede nettverk eller systemer. Kunden er til enhver tid ansvarlig for ikke å påvirke eller forstyrre integriteten eller ytelsen til Utleieappen eller dataene den inneholder.

I tilfelle av brudd på disse vilkårene har Utleieappen rett til å si opp avtalen og stenge kundens tilgang til tjenesten med umiddelbar virkning. Slike tiltak fra Utleieappens side fritar ikke kunden fra plikten til å betale for hele den gjeldende abonnementsperioden.

4. Tjenestetilgjengelighet
Nivået for tjenestetilgjengelighet er 99 %. Den månedlige prosentvise tilgjengeligheten er definert som det totale antallet minutter i en gitt kalendermåned minus det totale antallet minutter med tjenesteutilgjengelighet i løpet av den aktuelle måneden, fordelt på det totale antallet minutter i den aktuelle kalendermåneden. Tjenesteutilgjengelighet defineres som en periode der kundene ikke kan lese eller skrive data selv om de egentlig har tillatelse til det.

Enkelte typer vedlikehold av tjenesten vil føre til avbrudd i driften av tjenesten, og dette er ikke inkludert i tjenesteutilgjengelighet slik det er definert ovenfor. I den grad det er mulig, skal kunden få tilstrekkelig forvarsel om slikt vedlikehold. Slikt vedlikehold vil primært bli forsøkt utført utenom vanlig kontortid og på en slik måte at tjenesten forstyrres minst mulig. Likevel kan vedlikehold utføres på kort varsel eller uten forvarsel, og det kan utføres innenfor vanlig kontortid hvis dette er nødvendig for å rette opp feil i tjenesten, eller for å hindre feil i tjenesten i å oppstå. Tjenestetilgjengeligheten avhenger av tilgang til Internett, noe som kan være forbundet med begrensninger, forsinkelser og andre problemer som er utenfor Utleieappens kontroll. Forsinkelser, manglende levering eller utilgjengelighet som skyldes slike problemer, er ikke inkludert i tjenesteutilgjengelighet slik det er definert ovenfor.

Hvis Tjenesten er tilgjengelig mindre enn 99 % av tiden i løpet av en gitt kalendermåned, og dette skyldes feil i Utleieappens miljø, utstyr eller programvare, kan kunden kreve en forholdsvis reduksjon i abonnementsavgiften for den aktuelle kalendermåneden. Andre forhold, f.eks. utilgjengelighet som skyldes kommunikasjonstjenester, eksterne faktorer eller kundens utstyr eller programvare, gir ikke kunden rett til å kreve reduksjon i abonnementsavgiften.

For å være berettiget til å sende inn et krav, må kunden varsle Utleieappen om at Tjenesten er utilgjengelig, ved å sende inn en ny brukerstøttehenvendelse til vårt kundesenter eller e-post til post@utleieappen.no innen 3 arbeidsdager etter at et problem er oppstått. Kunden må oppgi all nødvendig informasjon om hendelsen, inkludert, men ikke begrenset til, en detaljert beskrivelse, hvor mange brukere som er berørt, hvor disse brukerne befinner seg, og hva kunden har gjort for å forsøke å løse problemet. Beregningen av utilgjengelighet begynner etter at kunden har varslet Utleieappen om det, eller etter at Utleieappen på annen måte blir oppmerksom på utilgjengeligheten. Utleieappen vil gjøre sitt ytterste basert på den informasjonen som er tilgjengelig, for å bekrefte gyldigheten av et krav og i god tro vurdere om kravet er berettiget. Utleieappen vil gjøre sitt ytterste for å behandle slike krav innen 30 dager.

Kunder som ikke betaler for tjenesten har ikke rett til noe kompensasjon fra Utleieappen i ovennevnte tilfeller.

5. Feil og feilvarsling
Det er en feil hvis kunden ikke har tilgang til Utleieappen i henhold til nivået for tjenestetilgjengelighet som er definert under punkt 4 ovenfor, eller hvis tjenesten har redusert funksjonalitet på grunn av forhold som Utleieappen er ansvarlig for. Når det oppstår en feil, må kunden varsle Utleieappen gjennom vårt kundesenter slik det er angitt i punkt 4 over og beskrive feilen og situasjonen som oppstod i (vær imidlertid oppmerksom på at det er en annen varslingsprosedyre som gjelder for feil knyttet til tjenestetilgjengelighet, jf. punkt 4 ovenfor). Utleieappen vil prøve å rette feil innen rimelig tid etter at kunden har varslet Utleieappen om feilen og Utleieappen har bekreftet at feilretting er igangsatt. Hvis Utleieappen ber om det, må kunden yte nødvendig hjelp med å gjenskape/identifisere feilen.

6. Brukerstøtte
Betalende kunder skal ha rett til å motta brukerstøtte fra vår brukerstøtteavdeling. Forespørsler om kundestøtte sendes til vårt supportsenter på utleieappen.no eller via e-post til post@utleieappen.no. Betalende kunder, og i mange tilfeller også brukere av gratistjenester, får fri tilgang til vårt kundesenter, inkludert vårt ressurssenter, grunnleggende brukerveiledninger, hjelpefiler og annet fritt innhold på Utleieappen.no.

Brukerstøtte innebærer at Utleieappen etter beste evne skal løse problemer ved tjenesten basert på kundens detaljerte beskrivelse av problemet. Det garanteres ikke at det finnes en løsning. Administrasjon eller konfigurering av tjenesten, og støtte til problemer som ikke er omfavnet av tjenesten som kunden betaler for, er ikke inkludert i avtalen.

Levering av brukerstøttetjenester skal foregå i henhold til følgende retningslinjer:

Utleieappen vil bruke sine beste og mest kvalifiserte medarbeidere til å lete etter årsaken til problemet og å dele detaljert informasjon med brukerstøttepersonellet.

Brukerstøtten skal bare dekke tjenesten når den brukes i henhold til Utleieappens anbefalinger, og dekker derfor ikke andre konfigurasjoner med hensyn til operativsystemer, nettlesere og lignende. Brukerstøtten dekker heller ikke reparasjon av innhold i databaser eller problemer som er forårsaket av kunden. Videre dekkes ikke brukerstøtte som ikke angår tjenesten kunden abonnerer på, eller problemer som bare er knyttet til kundens manglende kunnskap om regelverk, maskinvare, interne nettverk og Internett-tilkoblinger og/eller eksterne enheter som er helt uavhengige av tjenesten.

Utleieappen forbeholder seg også retten til å sende kunden beskrivelser fra tredjepart for mulige løsninger som kunden selv må forsøke å følge for å løse det aktuelle problemet.

Brukerstøtten inkluderer ingen form for konsulenttjenester. Kunden kan kjøpe tilleggstjenester etter behov.

Utleieappen har ingen plikt til å yte brukerstøtte til kunder eller brukere som ikke har et aktiv betalt abonnement på Utleieappen, uavhengig av om det er en betalt eller gratis tjeneste levert av Utleieappen.

7. Ansvarsområde
Det foreligger brudd på avtalen hvis partene ikke oppfyller betingelsene som er angitt i avtalen.

Det skal ikke anses som et brudd på avtalen fra Utleieappen side hvis tjenesten er utilgjengelig på grunn av feil, hvis den har redusert funksjonalitet eller hvis kunden får dårlig responstid på grunn av forhold som er utenfor Utleieappens kontroll eller på grunn av forhold som er knyttet til tjenesten, hvis Utleieappen forsøker å rette opp feilen innen rimelig tid. Utleieappen sin plikt til å forsøke å rette opp feilen er begrenset til det som er rimelig ut fra forholdene.

Utleieappen gir ingen garantier eller løfter om at aspekter eller funksjonaliteten i tjenesten vil oppfylle kundens individuelle krav, forventninger eller behov. Utleieappen gir verken garantier eller løfter om at det ikke vil oppstå avbrudd eller feil ved drift av tjenesten. Kunden erkjenner at det fra tid til annen kan oppstå feil, og avstår fra retten til å kreve kompensasjon for feil som oppstår (med unntak av reduksjon i abonnementsavgiften på grunn av manglende tjenestetilgjengelighet, slik det framgår under punkt 4).

Utleieappen er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap, blant annet tapt fortjeneste av noe slag, tap som skyldes forsinket oppstart av drift eller driftsforstyrrelser, tap av goodwill, manglende tilgang og krav fra tredjeparter. Utleieappen er bare ansvarlig for feil i tjenesten hvis Utleieappen ikke forsøker å rette feil som Utleieappen har bekreftet at de vil forsøke å rette. Det gis ingen garanti om at feilen vil bli rettet på en tilfredsstillende måte. Eventuelt ansvar er begrenset til direkte tap som Kunden kan dokumentere, og slikt ansvar skal for hele avtalens varighet begrenses til kompensasjon for én Avtaleperiode. Det kan ikke fremsettes krav om erstatning på grunn av feil i Tjenesten, med mindre annet er uttrykkelig angitt under punkt 7, men se punkt 8.

Tjenesten vår kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en tredjepartskobling, vil du bli dirigert til denne tredjepartens nettsted. Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese personvernreglene for hvert nettsted du besøker.

Vi har ingen kontroll over og påtar oss intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester.

Vilkår i spesifikke tjenesteavtaler går foran tilsvarende vilkår i denne Avtalen.

8. Juridiske mangler
Kunden er pliktig til å levere korrekte opplysninger til Skattetaten. Innsendte data fra Utleieappen må kontrolleres av kunden før levering av skattemelding. 
Hvis kunde har registrert feil data kan det ikke fremsettes krav overfor Utleieappen. 

9. Behandling av personopplysninger
9.1 Formål
Formålet med dette punkt 9 er å regulere Utleieappen sin behandling av personopplysninger på vegne av Kunden mens selskapet leverer Tjenesten slik det er beskrevet i denne Avtalen. I dette punkt 9 kalles kunden «Behandlingsansvarlig», og Utleieappen kalles «Databehandler».

9.2 Behandlingsansvarliges (kundens/brukerens) ansvarsområder
For å få tilgang til Utleieappen må Behandlingsansvarlig oppgi visse opplysninger til Databehandler, inkludert riktig navn, kontaktinformasjon og e-postadresse til hver enkelt bruker. For bruk av enkelte tjenester kan det være nødvendig for Utleieappen å innhente personsensitive data som person- og fødselsnummer.

Brukerne av Tjenesten må tillate at Databehandler lagrer og henter frem øktsinformasjon gjennom bruk av informasjonskapsler («cookies»), da det blant annet er nødvendig for inn-/utloggingsprosedyrene som brukes i Tjenesten og for å sikre at uautoriserte personer ikke får tilgang til Tjenesten.

Behandlingsansvarlig erkjenner og aksepterer at alle personopplysninger som Behandlingsansvarlig laster opp til Tjenesten, for eksempel opplastede personopplysninger som gjelder Behandlingsansvarliges egne kunder og brukere, kan bli overført til en tredjepart med base i Norge eller et land i EU som vil være vert for Tjenesten, inkludert levering av maskinvare, infrastruktur, datalagring og kommunikasjonslinjer. Endring av tredjeparten over bør om mulig kunngjøres 60 dager før den skjer. Pliktene til den aktuelle tredjeparten hva angår personopplysninger, fremgår i en egen databehandlingsavtale mellom Databehandler og tredjeparten innenfor rammeverket av dette punkt 9. Data i Tjenesten lagres på servere plassert i Norge eller EU.

Behandlingsansvarlig har også ansvar for å sikre at alle datasubjekter (definert som Behandlingsansvarliges egne brukere) som er registrert i Tjenesten av Behandlingsansvarlig, er informert og har gitt sitt samtykke til at personopplysningene kan behandles av Databehandler som angitt i denne Avtalen. Behandlingsansvarlig skal i sine avtaler med datasubjektene informere om at Databehandler vil ha tilgang til deres personopplysninger. Behandlingsansvarlig skal i sine avtaler med datasubjektene uttrykkelig oppgi at datasubjektene, ved å inngå en slik avtale, aktivt samtykker i at Databehandler bruker sin tilgang til dataene til å generere statistikk om brukermønstre som Databehandlers kundestøtte kan bruke til å gi målrettet støtte til Behandlingsansvarlig. Videre skal Behandlingsansvarlig i sine avtaler med datasubjektene informere uttrykkelig om at datasubjektene ved å inngå en slik avtale, uttrykkelig samtykker i at Databehandler kan benytte sin tilgang til dataene til å sende målrettet markedsføring via e-post til datasubjektene og/eller Behandlingsansvarlig.

Behandlingsansvarlig har ansvar for å følge Tjenestens prosedyrer, retningslinjer, oppdateringer og endringer til enhver tid.

9.3 Databehandlerens (Utleieappen) ansvarsområder
Databehandler skal bare behandle personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig slik det framgår i denne avtalen og i den grad det er rimelig og nødvendig for å gjennomføre sine forpliktelser i henhold til avtalen.

Videre skal Databehandler overholde relevante bestemmelser angående personvern og informasjonssikkerhet i direktiv 95/46/EC fra Europaparlamentet og Rådet per 24. oktober 1995 om beskyttelse av personlige data ved behandling av personopplysninger, og om fri flyt av slike data, som implementert i den norske persondataloven 14.4.2000 nr. 31, inkludert persondataforskriftene av 15. desember 2000 Nr. 1265. Herunder er Databehandler forpliktet til å treffe nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene mot tilfeldig/ulovlig destruksjon, tilfeldig tap og mot ikke-autorisert endring, distribusjon eller tilgang.

Databehandler skal iverksette alle rimelige tiltak for å sikre at de registrerte personopplysningene er korrekte og oppdaterte til enhver tid. Herunder skal Databehandler samarbeide med Behandlingsansvarlig når datasubjektene utøver sin lovlige rett til å få tilgang til sine egne personopplysninger. Hvis opplysningene ikke er korrekte, skal Databehandler sikre at opplysningene slettes eller rettes.

Såfremt intet annet er avtalt skriftlig og såfremt det ikke er tillatt å oppbevare slike opplysninger i en ikke definert periode, skal Databehandler iverksette alle rimelige tiltak for å slette opplysningene innenfor rimelig tid, og da ta hensyn til formålet som ligger til grunn for at de er samlet inn og behandlet.

Databehandler skal ikke gi tilgang til å distribuere opplysningene til noen tredjepart med mindre det er nødvendig eller tillatt i henhold til denne Avtalen, eller med mindre Behandlingsansvarlig gir sin skriftlige tillatelse til det.

10. Konfidensialitet
Utleieappen og alle som på vegne av Utleieappen mottar informasjon om kunden og kundens virksomhet og relasjoner samt andre opplysninger som er merket som konfidensielle, er forpliktet til å ikke gi disse opplysningene til utenforstående uten kundens samtykke. Dette gjelder tilsvarende for kunden. Kunden må også beskytte og hemmeligholde alle andre opplysninger som Utleieappen gir til kunden eller som kunden blir oppmerksom på, i den grad kunden burde ha forstått at den aktuelle informasjonen er konfidensiell informasjon for Utleieappen. Denne plikten til hemmelighold av informasjon skal også gjelde etter avtalens utløp.

11. Overføring av egne data
Kunden har rett til å hente ut en kopi av sine data fra Utleieappen. Ved oppsigelse av abonnementet, vil kunden selv måtte hente ut sine data innen abonnementsperioden er over. Utleieappen garanterer ikke for at dataene vil fortsette å være tilgjengelig for kunden dersom kunden velger å gjenopprette abonnementet og fortsette som bruker av Utleieappen.

Dersom kunden selv ikke er i stand til å hente ut sine data fra Utleieappen, så kan, men uten plikt, Utleieappen samtykke i å bistå kunden i dette. 

12. Overføring av data til tredjeparter
For at Utleieappen skal kunne yte kunden den tjenesten de ønsker, har bestilt og/eller betalt for vil det i enkelte tilfeller være nødvendig at Utleieappen overfører disse dataene til en tredjepart. I tilfeller hvor Utleieappen har gjort det tydelig overfor kunden at tjenesten han ønsker, har bestilt og/eller betalt for er levert av en tredjepart kan kunden ta det for gitt at dataene han oppgir vil bli overført til tredjeparten.

13. Overføring av rettigheter
Utleieappen kan helt eller delvis overføre sine rettigheter og/eller plikter i henhold til denne avtalen, forutsatt at dette ikke er til vesentlig hinder for oppfylling av avtalen. Dette skal om mulig kunngjøres med 30 dagers varsel. Kunden kan ikke overføre sine rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen, uten skriftlig godkjenning fra Utleieappen. Slik godkjenning kan ikke nektes på urimelig grunnlag. Utleieappen kan la en tredjepart helt eller delvis oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen, og Utleieappen kan bruke underleverandører.

14. Kundenyheter
Kunden samtykker i at Utleieappen fra tid til annen kan sende kunden og brukerne, uavhenging av hvilke tjenester de abonnerer på, relevant informasjon, blant annet markedsføringsmateriell fra Utleieappen, hvis ikke kunden uttrykkelig ber om å slippe å motta slik informasjon. Vær oppmerksom på at siden tjenesten leveres som en applikasjon og nettbasert tjeneste, vil det være nødvendig å regelmessig sende alle kunder og brukere viktig informasjon eller varsler knyttet til driften av Utleieappen. Slike varsler sendes også til personer som ellers har valgt bort å motta relevant informasjon. Utleieappen vil ikke på noen måte gi data eller personopplysninger om kunden til en tredjepart til andre formål enn å hjelpe Utleieappen med å drive og levere sine tjenester.

15. Endringer i kontaktinformasjon
Kunder av Utleieappen plikter å endre sin kontoinformasjon for å ha riktig informasjon tilknyttet sine leiekontrakter og utleieenheter.

Kunden forplikter seg til alltid å gi korrekt informasjon om brukerens identitet samt en riktig og lovlig e-postadresse.

Kunden har ikke rett til å kreve husleie utbetalt til feil kontonummer tilbakebetalt fra Utleieappen som følge av feil oppgitt eller manglende endret kontonummer i leiekontrakter.

16. Endringer
Utleieappen forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene i denne avtalen med 1 måneders forhåndsvarsel. Hvis endringene reguleres av et punkt i denne avtalen, gjelder de angitte bestemmelsene for forhåndsvarsling. Alle Kunder vil bli informert om slike endringer via e-post eller gjennom informasjon som gjøres tilgjengelig på Utleieappens nettsteder eller brukerstøttesider.

17. Tvister
Partenes rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen skal i sin helhet styres av de nasjonale lovene som gjelder for Utleieappen. Hvis det oppstår en tvist i forbindelse med tolkningen av denne avtalen skal partene søke å løse tvisten gjennom forhandlinger. Hvis tvisten ikke løses på denne måten skal den sendes til en ordinær domstol ved Utleieappen sin registrerte selskapsadresse.